Download

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (กะกลางคืน) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย ครั้งที่ 1/2564 [ Download ]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ปรับอัตราค่าห้องพักของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย [ Download ]
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การใช้ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่ ห้องจัดเลี้ยง
ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2562
[ Download ]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การใช้ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธึรกิจศิลาลัย พ.ศ. 2562 [ Download ]
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (กะกลางคืน) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย ครั้งที่ 1/2562 [ Download ]
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (กะกลางคืน) ครั้งที่ 1/2562 [ Download ]
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย [ Download ]